Realizovani projekti

2011-2015

2006-2010

1998-2005

Predmet Izveštaja o stanju grada Beograda je bilo tekuće stanje izabranih podsistema, odnosno funkcija grada Beograda na osnovu kojih se formirala slika o ukupnom tekućem stanju grada Beograda. Detaljnije opisan predmet ovog Izveštaja, za svaki od izabranih podsistema ili funkcija, imao je za cilj da se utvrde i objasne:

1. Vrednosti, odnosno stanja parametara kojima se iskazuje stanje podsistema (funkcije) sa stanovišta uloge koju ima (igra, ostvaruje) u funkcionisanju i razvoju grada. U pitanju su, u prvom redu, kvantitativni ili kvalitativni indikatori: (1) outputa, (2) glavnih inputa, (3) stanja kapaciteta, (4) dometa i kvaliteta rezultata i uticaja koje imaju funcionisanje i outputi posmatranog podsistema na život i razvoj Beograda, (5) ekoloških implikacija, (6) uslova i/ili ograničenja u kojima funcioniše posmatrani podsistem itd. – zavisno od specifičnosti svakog od izabranih podsistema.

2. Relativno stanje posmatranog podsistema u odnosu na: (1) Republiku Srbiju u celini (na primer, učešće GDP posmatrane privredne grane u Beogradu u GDP iste grane u Republici Srbiji; ili relativno učešće u zaposlenosti, uvozu itd.) i (2) neke od drugih glavnih gradova sa kojima ima smisla poređenje stanja u Beogradu, kao i drugi komparativni uvidi koji bi ukazivali na osobenosti tekućeg stanja posmatranog podsistema.

3. Ključni problemi tekućeg finkcionisanja posmatranog podsistema i procene glavnih implikacija koje će (koje bi) ti problemi – u odsustvu pravog rešavanja – imati na funkcionisanje i razvoj grada Beograda.

4. Dosadašnja strategija (kada je moguće prepoznati) funkcionisanja i razvoja posmatranog podsistema – istorijsko posmatranje i analiza – sa ocenom kvaliteta te strategije i (ne)opravdanosti da se ona zadrži, odnosno nužnosti da se zameni novom.

Izveštaj o tekućem stanju je urađen za sledeće podsisteme, odnosno funkcije grada Beograda: 1. Stanovništvo; 2. Pravni okvir; 3. Organizacija Grada; 4. Sistem finansiranja; 5. Urbani razvoj; 6. Privreda; 7. Inovacioni sistem; 8. Tržište rada; 9. Stanovanje; 10. Obrazovanje; 11. Kultura; 12. Javne komunalne usluge; 13. Saobraćaj; 14. Zdravstvena zaštita; 15. Socijalna zaštita; 16. Životna sredina; 17. Sigurnost; 18. Sport i rekreacija; 19. Evropske integracije.

Koordinaciju izrade, redakciju i uređivanje Izveštaja obavio je prof. dr Vlastimir Matejić.

Logo DAI/SLGRP

Projekat je podržao DAI/SLGRP.

Period realizacije projekta: mart-juni 2006. godine