Izrada Strategije razvoja grada Beograda 2016-2021.

Beograd, maj 2016.

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda angažovao je PALGO centar u cilju izrade Strategije razvoja grada Beograda (SRGB) za period 2016-2021. godine.

U cilju efikasnog rada na izradi ovog strateškog dokumenta, gradonačelnik Grada Beograda je formirao Radnu grupu za izradu SRGB koja će kroz radne sastanke sa timom PALGO centra pratiti izradu Strategije u svim fazama izrade, koordinirati sa relevantnim institucijama u postupku prikupljanja podataka i razmeni informacija, razmatrati predloge i rešenja, davati instrukcije i smernice za izradu svih elemenata Strategije.

Utvrđivanjem ciljeva i prioriteta SRGB za period 2016-2021. godine dosledno se usklađuju politike razvoja Grada Beograda i predstavlja fokus aktuelne Gradske uprave u kontekstu strateške orijentacije i isticanja razvojnih pravaca i prioriteta. Nova Strategija razvoja, kao ključni razvojni dokument, služiće promociji Grada Beograda, unapređenju njegove pozicije u regionu i Evropi, kao i privlačenju stranih investicija.

U izradu ovog strateškog dokumenta, u duhu dobre prakse, biće uključene sve zainteresovane strane na nivou Grada, a saradnja će biti ostvarena sa brojnim predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora. U cilju postizanja atmosfere poverenja, otvorenosti, transparentnosti i doslednosti, kao važnih principa demokratske uprave, građanke i građani će biti pozvani da, u svim fazama izrade ovog razvojnog dokumenta, svojim učešćem daju svoj doprinos u sagledavanju problema i stvaranju preduslova za održivi razvoj grada.

U periodu od maja do oktobra 2016. godine, Radna grupa i projektni tim PALGO centra će raditi na izradi nacrta Strategije, a o svim aktivnostima u vezi sa  izradom ovog dokumenta građani će biti obaveštavani putem internet prezentacije Grada Beograda i PALGO centra, ali i na druge vidljive i interaktivne načine.

Zastava grada Beograda