O nama

PALGO centar je nezavisna i neprofitna nevladina organizacija, osnovana u Beogradu 1998. godine, aktivna u oblasti javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika, i danas predstavlja jednu od najrelevantnijih organizacija civilnog društva u ovom polju ekspertskog delovanja u Srbiji.

Osnovni ciljevi PALGO centra, kao think tank organizacije, jesu promocija istraživačke delatnosti, eskpertize, edukacije i stručnog izdavaštva, a glavni fokus Centra je usmeren na: izvođenje interdisciplinarnih studija i istraživačkog rada, organizovanje međunarodnih i regionalnih konferencija i okruglih stolova, letnjih škola, specijalističkih kurseva, treninga i radionica; izdavaštvo i diseminaciju specijalizovane literature; podršku lokalnim vlastima u transferu znanja, razmeni iskustava, najboljih praksi, policy preporuka, kao i u profesionalnom umrežavanju.

PALGO centar poseduje 19 godina iskustva u unapređivanju javnih politika koje se odnose na pitanja održivog lokalnog razvoja i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasniju implementaciju javnih politika. Kao nezavisna i jedna od najstarijih think tank organizacija u regionu, PALGO centar aktivno promoviše odgovorne, inovativne i održive lokalne politike.