Saradnici PALGO centra

Dušan Damjanović Izvršni direktor PALGO centra

Dušan Damjanović, diplomirani inženjer arhitekture (DPLG/Master of Architecture, pri École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Pariz, Francuska, 2003), je izvršni direktor PALGO centra i od 2006. godine je zadužen za celokupni programski razvoj i organizacionu orijentaciju PALGO centra, kao policy instituta.

Dušan je upravljao i koordinirao mnogim projektima PALGO centra u poslednjih 8 godina, naročito u polju javnih politika, urbanog menadžmenta, strategija razvoja, kao i lokalne samouprave.

Bio je  konsultant Stalne konferencije gradova i opština, Saveta Evrope, UNDP-a i Urbanističkog zavoda Beograda. Urednik je brojnih publikacija PALGO centra, kourednik i koautor na drugim izdavačkim projektima. Dušan Damjanović je takođe član uredništva Polisa, časopisa za javnu politiku koji zajednički izdaju Stalna konferencija gradova i opština i PALGO centar.

 

Jelena Jerinić Upravni odbor PALGO centra

Jelena Jerinić je docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na predmetima Ustavno i Upravno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Utrehtu, na smeru Uporedno upravno pravo i dobra uprava. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2011. godine sa disertacijom Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu.

Za vreme studija, radila je u NVO Građanske inicijative, a nakon diplomiranja u Ministarstvu prosvete i sporta, gde je provela godinu dana kao sekretarka Republičke upisne komisije, na organizovanju kvalifikacionih ispita i upisa u srednje škole. Do jeseni 2006. radila je u Stalnoj konferenciji gradova i opština, nacionalnoj asocijaciji lokalnih vlasti, kao vođa Tima za zastupanje.

Imenovana je za zamenicu člana Grupe eksperata za Povelju o lokalnoj samoupravi, tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope. Sa kolegama iz Stalne konferencije gradova i opština i PALGO centra uređuje Polis, časopis za javnu politiku.

 

Prof. dr Borislav Stojkov Savetodavni odbor PALGO centra

Prof.dr Borislav Stojkov je bio redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu i sada je u penziji. Tokom profesionalne karijere obavljao je brojne odgovorne dužnosti: direktor u Urbanističkom zavodu grada Beograda, direktor planiranja u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, pomoćnik ministra za urbanizam u vladi Republike Srbije, direktor Agencije za smeštaj izbeglica u Srbiji, predsednik Društva arhitekata Beograda, predsednik Udruženja urbanista Srbije itd. Sada se nalazi na položaju direktora Republičke agencije za prostorno planiranje.

Kao stručnjak poznat i u evropskim okvirima sada je jedan od tri koordinatora Spa-ce.net mreže naučnih institucija centralne, istočne i jugoistočne Evrope i predsednik naučnog odbora Academia Danubiana u Beču. Angažovan je i kao gostujući profesor na univerzitetima u Beču, Trstu i Drezdenu.

Radni opus prof. Stojkova obuhvata više od 160 objavljenih naučnih radova sa 24 knjige (autor ili urednik), preko 120 stručnih radova od kojih su najvažniji Prostorni plan Srbije, Strategija prostornog razvoja Srbije, Regionalni prostorni plan Beograda i dr.

Prof. Stojkov je diplomirao i magistrirao arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu, a doktorat stekao na Univerzitetu u Sarajevu. Specijalizirao je prostorno (regionalno) planiranje na M.I.T. (Kembridž, SAD), u Londonu i Geteborgu. Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Nosilac je brojnih priznanja i nagrada u oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja u Srbiji i inostranstvu.

 

Prof. dr Mijat Damjanović Savetodavni odbor PALGO centra

Prof. dr Mijat Damjanović je profesionalnu karijeru započeo u Institutu društvenih nauka, od asistenta do samostalnog istraživača, a potom od zvanja docenta do redovnog profesora bio je angažovan na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je bio šef Katedre za politikologiju i dekan, da bi po dobijanju zvanja profesora emeritusa bio angažovan na Fakultetu za državnu upravu i administraciju Megatrend Univerziteta.

Pored toga radio je i na podizanju kapaciteta drugih institucija i formiranju novih. Bio je pomoćnik direktora Instituta za političke studije i koordinator naučno-istraživačkog sektora, upravnik Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, predsednik Udruženja za političke nauke Srbije, osnivač više nevladinih organizacija – Magna Agenda, PALGO centar, inicijalni koordinator NALED-a, predstavnik Srbije u regionalnoj školi za reformu javne administracije UNDP, koordinator konzorcijuma TEMPUS programa „Unapređivanje studija javne uprave u Srbiji“.

Objavio je 14 knjiga kao autor i izdavač, i preko 150 članaka u domaćim i međunarodnim časopisima. Učestvovao je u brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima i bavio se konsultantskim radom. Radio je na izradi, promociji i evaluaciji mnogih zakonskih modela iz resora nekoliko ministarstava Vlade Republike Srbije. Bio je predavač na većem broju domaćih i stranih univerziteta i učesnik mnogih naučnih skupova, konferencija, seminara i sl.

Bio je naučni saradnik Izvršnog komiteta Svetske asocijacije za političke nauke,savetnik u Savetu Evrope, u Odboru za prekograničnu saradnju centralne i istočne Evrope, nezavisni ekspert u Kongresu za regionalnu i lokalnu vlast Saveta Evrope za primenu evropske Povelje o lokalnoj samoupravi, član radne grupe za unapređivanje javne uprave u zemljama Mediterana, pod pokroviteljstvom UNDESA.

 

Tatijana Pavlović-Križanić Savetodavni odbor PALGO centra

Tatijana Pavlović-Krizanić je stručnjak za pravne i institucionalne reforme sa više od dvadeset godine iskustva u radu sa međunarodnim razvojnim partnerima, nevladinim organizacijama, u privredi i državnoj upravi. Tatijanina oblast ekspertize obuhvata lokalni ekonomski razvoj, decentralizaciju, regionalizaciju i reformu javne uprave, pravne aspekte javno-privatnih partnerstava i reformu komunalnog sektora kao i multidisciplinarne i posebne sektorske oblasti anti-korupcije, ljudskih i manjinskih prava, pravosuđa kao i i pravo migracija i azila.

U poslednjih deset godina radila je na nekoliko međunarodnih programa čiji su ciljevi decentralizacija, regionalizacija i lokalni ekonomski razvoj a koje je finansirao USAID, ali i drugi međunarodni partneri. Tatijana je pružala pravnu i institucionalnu podršku Stalnoj konferenciji gradova i opština, brojnim lokalnim samoupravama u Srbiji, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, kancelarijama lokalnih ombudsmana i javnim komunalnim preduzećima. Sarađuje sa najznačajnijim predstavnicima civilne scene u Srbiji kao što su PALGO centar, Centar za regionalizam iz Novog Sada, Narodni parlament iz Leskovca, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Grupa 484, ProConcept, Forum za interetničke odnose.

Od 1988. do 1995. Tatijana je bila zaposlena u Saveznom ministarstvu za pravosuđe i državnu upravu kao viši savetnik i učestvovala je u izradi brojnih propisa u oblasti građanskog i privrednog prava, međunarodnog privrednog prava i organizacije pravosudnog sistema.

Od 2011. Tatijana radi kao tim lider komponente za reformu javne uprave USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja. Diplomirala je 1987. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala međunarodno privredno pravo na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti.

 

Prof. dr Mina Petrović Savetodavni odbor PALGO centra

Prof. dr Mina Petrović ima preko 10 godina iskustva u upravljanju projektima (kao vođa na projektima i ključni ekspert) koji su imali za cilj istraživanje akcionog potencijala ključnih institucionalnih aktera na nacionalnom i lokalnom nivou u Srbiji, kao i u pružanju policy saveta u oblastima poput socijalnog isključivanja, razvoja i upravljanja životnom sredinom.

Mina poseduje bogato iskustvo u primeni različitih istraživačkih metodologija, kao i preko 15 godina iskustva u radu sa studentima sociologije i arhitekture, u kome je poseban naglasak stavljen na podizanje kapaciteta budućih eksperata u javnom i civilnom sektoru.  Posebne oblasti istraživanja i interesovanja su urbana sociologija, lokalni i regionalni razvoj, stambena i urbana politika, socijalna politika i socijalna demografija. Mina je i dugogodišnji saradnik PALGO centra.

 

Snežana Vučković Rukovodilac finansija PALGO centra

Snežana Vučković radi kao rukovodilac finansija u PALGO centru od 2003. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za svetsku književnost.

Snežana ima preko 30 godina radnog iskustva u radu sa finansijama.

Snežanina zaduženja u okviru PALGO centra podrazumevaju formiranje i praćenje finansijske projektne dokumentacije, praćenje i sprovođenje zakonskih rešenja i propisa iz oblasti finansija i poreskog sistema.

 

Saradnici, konsultanti i partneri PALGO centra od njegovog osnivanja:

A - J

Gordana Aleksić
Zoran Alimpić
Erik Amna
Ljubomir Andrić
Goran Angelov
Srboljub Antić
Katarina Arambašić-Pivić
Mihail Arandarenko
Vladimir Ateljević
Višnja Baćanović
Miroslava Balabanović
Osman Balić
Milovan Batak
Dragana Bazik
Boris Begović
Robert Berne
Dragan Bisenić
Vesna Bjegović
Paul Blanquart
Đorđije Blažić
Inez Bogart
Miodrag Bogdanović
Vera Bogdanović
Wieslawa Borczyk
Rade Božić
Ratko Božović
Nebojša Bradić
Ljiljana Brdarević
Boštjan Brezovnik
Miroslav Brkić
Bojan Brkić Al-Pinto
Branko Budimir
Rajko Bukvić
Irina Burka-Parčetić
David Calatayud Chover
Sonia Capkova
Marija Carić
Janos Hoos
Tamás Horváth
Ivan Hrašovec
Zdravko Huber
Zoran Ilić
Marina Ilić
Miodrag Ilić
Radovan Ilić
Gordana Ilić-Popov
Slobodan Ilijić
Trivo Inđić
Adrian Ionescu
Alfredo Corpaci
Mihailo Crnobrnja
Ivana Ćirković
Vesna Mila Čolić-Damjanović
Sovranije Čonjagić
Čedomir Čupić
Stojan Dabić
Jasmina Damjanović
Jovica Damnjanović
Aleksandra Damnjanović-Petrović
Klara Danilović
Židas Daskalovski
Kenneth Davey
Marijana Davidović
Milica Delević
Vojin Dimitrijević
Predrag Dimitrijević
Jasna Dimitrijević
Ljupčo Dimov
Mirosinka Dinkić
Mlađan Dinkić
Lazar Divjak
Dušan Dobromirov
Gabriel Doménech Pascual
Agustín Domingo Moratalla
Aleksandar Draganić
Milena Dragićević-Šešić
Milan Dragojević
Desimir Dragojlović
Nataša Dragojlović
Emilija Drumeva
Veroljub Dugalić
Tamara Dunđerović
Maja Dželatović
Nenad Đajić
Gordana Đilas
Snežana Đorđević
Aleksandar Ivančić
Aleksandar Ivančić
Stjepan Ivanišević
Željko Ivanji
Stefan Ivanov
Dejan Ivezić
Snežana Jakovljević
Đorđe Jakovljević
Goran Jakšić
Olivera Janković
Goran Ješić
Slađana Jevremović
Aleksandar Đorđević
Tamara Đukić
Vesna Đukić-Dojčinović
Vedran Đulabić
Mirjana Đurđević
Živka Đurić
Banislav Đurković
Vesna Đurović
Veljko Etinski
Mrzemyslaw Fenrych
Dejan Filipović
Thomas Fleiner
Enrique Fliquete Lliso
Carlos Flores Huberias
Radenko Gačević
Jelena Galić
Milovan Gavrilović
Lars Gemze
Hasib Gibanica
Žaklina Gligorijević
Miodrag Gluščević
Vladimir Goati
Samo Godec
Sanja Govorušić
Miroslaw Grochowski
Marija Grujić
Duško Guslov
Milivoje Gutalj
Miroslav Hadžić
Bojka Hamerníková
Vladana Hamović
Gabriele Haselsberger
Peter Heck
Mihalj Hedje
Joszef Hegedus
Dragomir Hiber
Artan Hodža
Milenka Jezdimirović
Charles Jokay
Maja Joković-Potkonjak
Radmila Josipović
Nikola Jovanović
Dejan Jovanović
Bogdan Jovanović
Svetlana Jovičić
Joseph Julian
Dubravka Jurlina-Alibegović

K - O

Verica Kalanović
Vera Kamenickova
Emilija Kanderova
Imre Kern
Thomas Kerscher
Erik Kerševan
Ljubomir Kirjak
Igor Kitarević
Vesna Klikovac
Maja Klun
Marija Knežević
Marija Kolin
Pena Koman
Biljana Komatović
Bojan Komnenović
Jovan Komšić
Nives Kopajtić-Škrlec
Ivan Koprić
Rajko Kostić
Miroljub Kostić
Marija Kostovska
Predrag Kovačević
Miloš Kovačević
Aleksandar Kovačević
Maja Kovačević
Bojan Kovačić
Eugen Krai
Boštjan Krajnc
Bohdan Krawchenko
Saša Kristić
Vesna Krnjajić-Mitrović
Nemanja Krojčinović
Jecek Krolikowski
Ana Kron
Rada Krstanović
Gorana Krstić
Ognjen Mirić
Siniša Mitrović
Velimir Mitrović
Dobrosav Mitrović
Mihajlo Mitrović
Đorđe Mojović
Gorica Mojović
Viktor Mokanu
Dragan Momirović
Sarah Monk
Stig Montin
Radmila Mrdović
Milorad Krunić
Magda Krzyzanowska-Mierzewska
Květa Kubátová
Erika Kudlik
Marija Kulundžič
Đuro Kutlača
Miroljub Labus
Karel Lacina
Benoit Lafortune
Marija Lalošević
Helge Larsen
Roman Lavtar
Mina Lazarević
Gordana Lazarević
Aleksandar Lazarević
Slavomir Lazarević
Mladen Lazić
Vera Leko
Branislava Lepotić-Kovačević
Jacques Leveille
Anthony Levitas
Sonja Liht
Stevan Lilić
John Linstroth
Krzysztof Lipski
Andrea Lošonc
Bogdan Lukić
Vesna Lukić
Miloš Luković
Aleksandar Macura
Ljubomir Madžar
Ljubomir Madžar
Alena Majtova
Slobodan Maksimović
Dejan Mali
Nicolas Marcoux
Hajrija Mujović-Zornić
Bernhard Muller
Igor Munteanu
Juraj Namet
Miloš Nemanjić
Juraj Nemec
Jelena Nešić
Gordana Nešić-Lakićević
Jovan Nešović
Oliver Nikolić
Pavle Nikolić
Miloš Nikolić
Carlo Marcuoli
Miroslav Marinković
Dragan Marinković
Milosav Marinović
Angel Markov
Dragana Marković
Slađana Marković
Pera Marković
Radmila Marković
Maja Matejić
Vlastimir Matejić
Jasna Matić
Milan Matić
Vladimir Međak
Duško Medić
Predrag Micović
Dragoljub Mićunović
Boško Mijatović
Predrag Mijić
Nikola Mikašinović
Hristina Mikić
Dejan Milenković
Slobodan Miletić
Radmila Miletić
Tomislav Milisavljević
Slobodan Milivojević
Snježana Milivojević
Bogoljub Milosavljević
Milosav Milosavljević
Tomica Milosavljević
Mirjana Milošević
Vojislav Milošević
Valentina Milošević
Dobrosav Milovanović
Jelica Minić
Zdravko Miovčić
Biljana Nikolić
Sanja Nikolin
Zoran Njegovan
Dragana Oberst
Danijela Obradović-Arsić
Francis O'Donnell
Audun Offerdal
Jasna Omejac
Zan Oplotnik
Rory O'Sullivan

P - Ž

Marijana Pajvančić
Katalin Palai
Rista Paligorić
Vladimir Pandurov
Stanka Parać-Damjanović
Nataša Pavlović-Perišić
Žarko Paunović
Ana Pavlić
Vladimir Pavlović
Dejan Pavlović
Vukašin Pavlović
Dragan Pejčić
Snežana Pejčić-Tarle
Goran Penev
Diana Perez-Buck
Dušan Perić
Ana Pešikan
Gábor Péteri
Gordana Petković-Lazić
Ksenija Petovar
Mina Petrović
Nebojša Petrović
Miroslav Petrović
Branka Petrović
Jean-Marie Pichavant
Goran Pichler
Javier Pinazo Hernandis
Vesna Piperski-Tucakov
Goran Pitić
Prvoslav Plavšić
Zlata Ploštajner
Viktor Popa
Zoran Popov
Dragoljub Popović
Snežana Popović-Avrić
Ana Popovićki
Mirjana Stanković
Miroljub Stanković
Ljiljana Stanojević
Jasmina Stanojević
Obrad Stanojević
Vojislav Stanovčić
Katarina Stefanov
Zlatko Stefanović
Jelena Stefanović
Branislav Stipanović
Božo Stojanović
Zoran Stojiljković
Borislav Stojkov
Branimir Stojković
Jeffrey Straussman
Irena Subotić
Zoran Subotički
Pawel Swianiewicz
Akos Szalai
Barbara Szczerbinska
Rodoljub Šabić
Darija Šajin
Bisera Šećeragić
Velimir Šećerov
Refik Šećibović
Željko Šević
Jure Šimović
Gordana Štakić-Dimitrijević
Milko Štimac
Danilo Šuković
Vida Šumić
Aleksandra Takač
István Temesi
Aleksandra Pošarac
Slobodanka Prekajski
Miroslav Prokopijević
Dušan Protić
Siniša Puljecović
Ivana Radić-Milosavljević
Miroljub Radojković
Veljko Radovanović
Dejan Radović
Vladimir Radović
Silviu Radulescu
Monica Radulescu
Božidar Raičević
Ljiljana Rajnović
Aleksandra Rakić
Nebojša Rančić
Ivana Ranđelović
Marija Raos
Tatijana Rapp
Mirjana Rašević
Joanna Regulska
Slobodan Reljić
Bojan Ristić
Branka Robertson
Charles Robertson
Steven Rosenberg
Juta Rothacker
Gilberte Roulliere
Danko Runić
Miroslav Ružica
Pierre Sadran
Akos Salaj
Slobodan Samardžić
Milomir Sarić
Srđan Sarkić
Sandra Savanović
Vladimir Todorić
Vladimir Todorović
Jovan Todorović
Ilija Todorovski
David Toft
Zoran Tomić
Gorazd Trpin
Cezary Trutkowski
Srbijanka Turajlić
Jiří Tylčer
Dragomir Umičević
Sava Urošević
Zdenka Vajdová
Alena Vancurova
Radmila Vasić
Živka Vasilevska
Dušan Vasiljević
Branko Vasiljević
Vučina Vasović
Ivan Vejvoda
Gordan Velev
Bojan Velev
Rade Veljanovski
Ljiljana Veljković
Radmila Vladisavljević
Stefan Vladkov
Aleksandar Vlahović
Stane Vlaj
Milan Vlatković
Vladimir Vodinelić
Slobodan Vučetić
Nataša Vučković
Ilija Vujačić
Darko Savić
Dejan Savić
Jelena Savić
Mark Scheldrake
Friedrich Schindegger
Gerd Schmidt-Eichstaedt
Miloš Sekulić
Slobodan Selinkić
Dušica Semenčenko
Stanka Setnikar-Cankar
Ondrej Simek
Kalina Simić
Snežana Simić
Nebojša Simić
Predrag Simić
Snežana Simić
Zorica Skakun
Marija Skala
Nadia Skenderović-Ćuk
Belkisa Skrijelj
Georgi Smatrakalev
Domenico Sorace
Petar Spasić
Dragan Spirić
Radojka Sretenović
Zoran Sretić
Maja Stajčić
Vuk Stambolović
Veran Stančetić
Gabriela Stanciulescu
Rafal Stanek
Gordana Stanić
Mirjana Stanić
Đorđe Staničić
Aleksandra Stanivuković
Eva Staňková
Petar Vujadinović
Veronika Vujošević
Sreten Vujović
Svetlana Vukajlović
Smiljan Vukanović
Svetlana Vukanović
Ana Vukašinović
Milan Vukomanović
Veselin Vukotić
Đorđe Vuković
Branka Vuković
Slobodan Vuković
Divna Vuksanović
Slavomir Vuletić
Zdenek Vyborny
Phil Wood
Christine Whitehead
Glen Wright
Athena Yiannakou
Ljubiša Zarić
Olga Zdjelar
Slavka Zeković
Violetta Zentai
Vesna Zlatanović-Tomašević
Zdravko Zlokapa
Đurđica Zorić
Neda Zrnić
Branislava Žarković
Zoran Žegarac
Nevenka Žegarac
Ivan Živadinović
Miloš Živković