Evropa znači da… – Izazovi evropskih integracija u oblastima životne sredine i održivog razvoja

Projekat je usmeren na analizu troškova i koristi koje evropske integracije donose u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja, primera dobre prakse koje različite zemlje članice EU primenjuju u rešavanju ovih pitanja, kao i fondova koji već jesu ili će, sa napretkom procesa evropskih integracija, postati dostupni našoj zemlji.
Analiza je obradila sve propise i odluke iz ovih oblasti koje će lokalni nivo vlasti morati da usvoji ili primenjuje kao posledicu procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa acquis communautaire.
Paralelno sa izradom analize čiji su korisnici predstavnici lokalnih vlasti, izrađena je i analiza namenjena učenicima srednjih škola koja je u odnosu na prethodnu sadržala informacije vezane za ovu oblast evropskih integracija na nivou celog društva (i izvan kompetencija lokalnih vlasti) i koja je sadržajno, jezički i terminološki prilagođena ciljnoj grupi.

Ovde možete preuzeti publikacije:

Izazovi evropskih integracija u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja
Evropa tu oko nas - Šta činimo da bismo bili u Evropskoj uniji

Okrugli sto u Beogradu, 4. oktobar 2011.
Izazovi evropskih integracija – Okrugli stolovi u Užicu, Nišu i Kragujevcu, jun 2011.
Izazovi evropskih integracija – Radionice za srednjoškolce u pet gradova Srbije, maj 2011.

Projekat je podržao Fond za otvoreno društvo.
Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2010. do 31. septembra 2011. godine.