Projekat izrade modela zakona o imovini lokalne samouprave

S obzirom da se celokupna imovina čiji su korisnici gradovi i opštine nalazi u vlasništvu Republike Srbije, dakle u državnoj svojini, lokalne samouprave se u praksi suočavaju sa brojnim problemima koji im otežavaju funkcionisanje i obavljanje redovnih aktivnosti. U cilju otklanjanja neefektivnog i neefikasnog sistema lokalne vlasti, kao posledice neadekvatnih svojinskih prava i odnosa, tim PALGO centra je izradio Model zakona o imovini lokalne samouprave.

U okviru projekta je posebno analizirano pitanje usklađivanja procesa devolucije i denacionalizacije, odnosno procesa vraćanja imovine opštinama i vraćanja nacionalizovane imovine prvobitnim vlasnicima, zatim pitanje upravljanja prirodnim resursima i dobrima u opštoj upotrebi, statusa gradskog građevinskog zemljišta, kao i vlasništva i upravljanja „neželjenom imovinom” i dr.

Pored izrade modela zakona, ovaj projekat je bio usmeren i na utvrđivanje ustavne osnovanosti predloženih rešenja, odnosno na plasiranje argumentacije kojom se otklanjaju sumnje da je postojeći ustavni okvir nedovoljan za donošenje ovakvog zakona. Model zakona je dobio gotovo plebiscitarnu podršku od kompetentnih predstavnika lokalnih zajednica, prvo na tematskom skupu Stalne konferencije gradova i opština, a potom i na nekoliko seminara (u Nišu, Subotici, Kragujevcu i Beogradu) koji su okupili predstavnike 120 Opština Srbije.

Model zakona o imovini lokalne samouprave je 14. februara 2005. godine upućen predsedniku Vlade, a potom i Narodnoj skupštini Republike Srbije, sa pratećim obrazloženjem i detaljnim komentarom. Model zakona je potom 15. aprila 2005. godine predstavljen poslanicima republičkog Parlamenta. Ministarstvo finansija prihvatilo je ovaj Model zakon kao svoj Nacrt i uputilo ga resornim ministarstvima na mišljenje. Očekuje se da Vlada usvoji Nacrt i da ga u formi Predloga zakona uputi u Narodnu skupštinu.

U novembru 2005., Stalna konferencija gradova i opština i PALGO centar su zajedničkim objavljivanjem brošure, pored usaglašenog teksta Nacrta zakona, ponudili na uvid javnosti i rezime Studije o ekonomskim posledicama podržavljenja imovine lokalne samouprave, zatim obrazloženje zakona, kao i tekst o ustavnoj zasnovanosti uspostavljanja svojinskih prava lokalne samouprave. U brošuri koja će se uskoro naći u rukama predsednika svih Opština u Srbiji, nalazi se i tekst Inicijative za donošenje zakona, kao i spisak gradonačelnika i predsednika Opština koji su pomenutu inicijativu potpisali. Na samom kraju brošure, ponuđen je i tekst obrazloženja zakona na engleskom jeziku.

Ovde možete preuzeti brošuru:


Nacrta zakona o imovini lokalne samouprave

 

Nacrt zakona o imovini lokalne samouprave predstavljen je 15.aprila 2005. narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini

Projekat je realizovan u saradnji sa SLGRP programom(DAI/USAID) i OSI/LGI.

Period realizacije projekta: 2004-2005. godina