Ocena i unapređenje prakse opštinskih i gradskih menadžera

PALGO centar, Stalna konferencija gradova i opština

Projekat je analizirao normativne, funkcionalne i operativne uticaje instituta gradskog menadžera na sredine u kojima on postoji, sa posebnim akcentom na njihovu ulogu katalizatora lokalnog ekonomskog razvoja.

Ciljevi projekta su bili: kreiranje pretpostavki za sistematsko tumačenje preduzetničke i razvojno orijentisane uloge menadžera; istraživanje kompetencija sadašnjih menadžera i implikacija koje njihov rad ima na sadržaj poslova drugih organa lokalne vlasti; identifikovanje problema i izazova u radu menadžera kao i oblasti u kojima je potrebna posebna profesionalna podrška; kreiranje mreže opštinskih i gradskih menadžera u Srbiji (sa mogućnošću povezivanja sa međunarodnim mrežama); i podrška stvaranju budućih obrazovnih formi (treninzi, Univerzitetski programi) za opštinske / gradske menadžere u Srbiji.

Povezane aktivnosti:

Prva radionica: „Ocena i unapređenje prakse opštinskih i gradskih menadžera u Srbiji“, jun 2007.
Druga radionica: „Ocena i unapređenje prakse opštinskih i gradskih menadžera u Srbiji“, decembar 2007.

Ovaj projekat je podržao OSI/LGI iz Budimpešte.
Period realizacije projekta: od decembra 2006. do januara 2008. godine